Προσωπικά Δεδομένα

Η Εταιρεία τηρεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας και καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της. Παρά ταύτα, οι χρήστες ενημερώνονται ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο αποστολής και υπάρχει κίνδυνος ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας γίνεται σύμφωνα με το εθνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών μη ευαίσθητων δεδομένων. Οι παρόντες όροι όπως και οι εν γένει όροι χρήσης της ιστοσελίδας ενδέχεται να μεταβάλλονται, γι’ αυτό καλούνται οι χρήστες να τους αναγιγνώσκουν σε  κάθε επίσκεψή τους στην ιστοσελίδα.

Εάν οι χρήστες της ιστοσελίδας, παρέχουν οικειοθελώς προσωπικά τους δεδομένα όπως όνομα,  διεύθυνση,  αριθμό τηλεφώνου ή/και διεύθυνση του e-mail, η Εταιρεία δύναται να τα συγκεντρώνει σε Αρχείο και να τα επεξεργάζεται με τη συναίνεση του εκάστοτε χρήστη με σκοπό την αποστολή ενημερωτικού υλικού για διαφημιστικούς σκοπούς και την βελτίωση των υπηρεσιών της Εταιρείας.

Κάτοχος και υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών μη ευαίσθητων δεδομένων που θα έχει στην κατοχή της στο αρχείο της για τον κατωτέρω σκοπό θα είναι η εταιρεία «Υour Permanent Beauty Academy» που εδρεύει στο Χαλάνδρι, οδός Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Β’, αριθ. 16. Οποιαδήποτε επικοινωνία με την εταιρεία μπορεί να γίνεται με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση  info@24beauty-academy.gr

Εφόσον ο χρήστης έχει συμπληρώσει το σχετικό πεδίο και έχει συγκατατεθεί στην αποστολή προς αυτόν ενημερωτικού και προωθητικού υλικού για διαφημιστικούς λόγους, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της, ύστερα από προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη, να ανακοινώνει τα Προσωπικά Δεδομένα του σε τρίτους για τη διαφημιστική προβολή των προσφερόμενων από αυτούς προϊόντων.

Οι χρήστες, οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα τους στην Εταιρεία έχουν:

1) δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τους αφορούν και βρίσκονται στην κατοχή της Εταιρείας και πληροφόρησης για: α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν και την προέλευσή τους, β) τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, γ) την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή του, δ) τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, ε) κατά περίπτωση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του νόμου 2472/1997.

2) Το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν. 3) το δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας. Η συγκατάθεση των συμμετεχόντων στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους –μη ευαίσθητων- δεδομένων μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε για το εφεξής διάστημα χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Η Εταιρεία τηρεί όλες, τις από το Νόμο 2472/1997, υποχρεώσεις της. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή την διακοπή αποστολής του ενημερωτικού υλικού.

Το δικαίωμα αντίρρησης ασκείται και απευθύνεται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας και πρέπει να περιέχει αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων. Για την εξάσκηση του δικαιώματός του αυτού ο κάθε χρήστης μπορεί να αποστέλλει ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@24beauty-academy.gr.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την οποιαδήποτε χρήση των στοιχείων του χρήστη σε περίπτωση που ο χρήστης γνωστοποιεί αυτοβούλως τα προσωπικά του δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας σε τρίτα πρόσωπα απευθείας. Επαφίεται στον ίδιο τον χρήστη να προβεί εάν το επιθυμεί στην έρευνα των όρων που αφορούν την προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Σε περίπτωση γνωστοποίησης από τρίτο πρόσωπο-χρήστη προσωπικών δεδομένων άλλου προσώπου μέσω της ιστοσελίδας άνευ προηγούμενης συναίνεσής του, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, καθώς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει με τα υπάρχοντα τεχνολογικά δεδομένα την ταυτότητα του κοινοποιούντος χρήστη. Ο χρήστης της ιστοσελίδας εγγυάται ότι έχει το δικαίωμα υποβολής των προσωπικών δεδομένων και ότι τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλει είναι αληθή και γνήσια. Οι χρήστες έχουν την ευχέρεια να μεταβάλουν ή να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα επισκεπτόμενοι την σχετική υπηρεσία της ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα: όταν ο χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες της, όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ή/και όταν επισκέπτεται τις σελίδες της.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για την ενημέρωση των χρηστών της και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις.

Η εταιρεία με τα δεδομένα που συγκεντρώνει επιδιώκει: την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω της ιστοσελίδας, την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων και τη βελτίωση της χρήσης των υπηρεσιών που παρέχει.

ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας σε κανένα τρίτο φορέα. Η Εταιρεία μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών της σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν εναλλακτικά:

Έχει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών για τη διοχέτευση αυτή ή

Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την Εταιρεία καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών και η επεξεργασία επιτρέπεται να γίνεται στο βαθμό της απόλυτης αναγκαιότητας των δεδομένων.

Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.